29. marts, 2016

Kā uztveres tipu īpašības var atvieglot cilvēka dzīvi dzirdes traucējumu gadījumā?

Vājdzirdīgiem cilvēkiem daļēji saglabāta spēja dzirdēt, viņi spēj uztvert skaņu 27, 91 vai vairāk decibelu (dB) skaļumā. Bērniem vājdzirdības gadījumā var attīstīt runu un valodu, izmantojot dzirdes aparātus. Nedzirdīgi cilvēki nespēj uztvert skaņu, komunikācijā galvenokārt izmanto žestu valodu. Ļoti smagus dzirdes traucējumus (V pakāpi) koriģē ar kohleārajiem implantiem. Pēc kohleārās implantācijas bērna vecumā būtiski veicināt runas un valodas attīstību. Dažkārt dzirdes traucējumu gadījumā novērojami citi funkcionālie traucējumi. Šādā gadījumā nepieciešams ģimenes un speciālistu atbalsts. Dzirdes traucējumi bērnu vecumā var veicināt mācīšanās traucējumus. Ja tiks izmantoti daudzveidīgi mācību materiāli, tad var ievērojami uzlabot zināšanas dažādos priekšmetos. [16. – 17.;1.] Cilvēks informāciju no apkārtējās vides uztver dažādi: ar redzi (vizuālā uztvere), ar dzirdi (audiālā uztvere), ar kinestētisko sistēmu (ar ožu (olfaktorā uztvere), ar garšu (gustatorā uztvere), ar ķermeņa kustībām). Daudziem cilvēkiem ir labāk attīstīta viena no trim galvenajām uztveres sistēmām. Gadu gaitā noskaidrots, ka it visās profesijās darbojas cilvēki ar dažādiem uztveres tipiem. [2.]

20 % cilvēku uztver informāciju ar audiālo sistēmu: iegaumē verbālu informāciju, dažādas runas intonācijas, atceras melodijas. Sarunu laikā personām, kam dominē audiālā uztvere, novērojamas acu kustības no skatiena pa labi horizontālā virzienā pa kreisi (skaņas atcerēšanās), horizontālā virzienā pa kreisi (skaņas veidošana). Cilvēkiem ar audiālo uztveri ir dažāda augstuma, patīkamas intonācijas balss. [2.] Interesanti, ka audiālās uztveres gadījumā, bērns sāk agrīnā vecumā runāt un lietot plašu vārdu krājumu. Cilvēks spēj pamatot savas domas, veidot saskarsmi ar dažādām personām. Cilvēkiem ar audiālo uztveri ir attīstīta fantāzija un viņiem patīk klausīties dažādus audioierakstus (pasakas, lugas, mūziku u.c.), dažkārt var rasties grūtības aktīvi iesaistīties ilgstošās spēlēs(galda spēlēs, rotaļās). [3.] Audiāli – lineārā uztveres tipa gadījumā cilvēks domā vārdos, attīstīta laika uztvere, analītiska domāšana, izpilda mutiskas instrukcijas, viegli apgūst fonētiku, organizēts, izprot veiktās darbības secīgumu (var parādīt darbības pa soļiem), ievērojot instrukciju, labi apgūst dažādas lietas, patīk atrast vienīgo pareizo risinājumu, labi padodas matemātika, fizika, ķīmija, akadēmiski apdāvināta persona. [4.]

Aptuveni 35 % cilvēku dominē vizuālā uztvere: pamana vizuālas izmaiņas, datus atceras ar redzes tēlu starpniecību. Interesanti, ka sarunas laikā cilvēku acu kustības atklāj personu informācijas uztveri un apstrādi. Vizuāli domājošām personām acu skatiens fokusēts uz konkrētu objektu telpā vai vērsts augšup. Var būt ātrs runas temps un salīdzinoši augsts balss tonis. 45 % cilvēku uztver informāciju ar dažādām sajūtām. Cilvēkiem ar kinestētisko uztveri domājot novērojams acu skatiens virzienā no augšas lejup, tad pavērsts pa labi. Kinestētiķiem ir nedaudz lenāka tempa runa, lielākoties zems balss tonis. Runā ir pauzes, lai apdomātu pasacīto. [2.] H. Gādners iedalījis cilvēka intelektu vairākās kategorijās: valodnieciskais jeb lingvistiskais, loģiski matemātiskais, dabaszinātniskais, vizuāli telpiskais, ķermeņa – kustību, muzikālais, saskarsmes, pašizpratnes intelekts. Pēc Gārdnera domām cilvēkiem nākotnē būs attīstīts intelekts atsevišķās disciplīnās, sintezējošais, radošais, ētiskais un respektējošais intelekts. Ja tiek ņemts vērā cilvēka uztveres tips un dominējošais intelekta veids, tad var būtiski uzlabot cilvēka dzīves kvalitāti socializācijā un mācību apguvē.[3.]

Attēla resurss: joeleech.net 

Literatūras avoti:

  1. Raščevska, M., Raževa, A., Martinsone, B., Tūbele, S., Vucenlazdāns, P., Vazne, Ž. Eiropas Sociālā fonda projekts. Atbalsta programmu izstrāde un īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei. Skolotāju aptaujas par skolēnu mācīšanās darbību un uzvedību (SASMDU)ticamība un validitāte. 
  2. http://www.nlp.lv/informacijas-uztveres-sistemas-zurnals-psihologija-mums-2005-gada-marts
  3. http://specialaispedagogs.blogspot.com/2012/11/macisanas-prieks.html
  4. http://www.geocities.ws/jaunalaikmetaberni/izglitiba/tab.html