12. aprīlis, 2016

Dzirdes traucējumu pakāpes, to raksturojums

Ir 5 dzirdes traucējumu pakāpes.

Viegla pakāpe (I) 15 – 40 dB bērniem; 25 – 40 dB pieaugušiem cilvēkiem:

 • laba patskaņu dzirdamība, apgrūtināta nebalsīgo līdzskaņu dzirdamība;
 • izpaužas kā uzmanības traucējumi;
 • viegla valodas aizture, nelielas runas problēmas;
 • problēmas sagādā īsu, neuzsvērtu vārdu, kā arī klusi izteiktu skaņu saklausīšana;
 • ja bērna vecumā konstatē laicīgi, valodu apgūst labi;
 • dzirdes aparāti pēc vajadzības.

Vidējā pakāpe (II) 41 – 55 dB:

 • labāka patskaņu sadzirdēšana;
 • iespējams sadzirdēt valodā esošās skaņas, bet lielāko daļu valodas skaņu jauc;
 • valodas attīstības aizture;
 • mācīšanās traucējumi;
 • grūtības izprast vārdu nozīmi, apgūt abstrakcijas;
 • grūtības gramatikas izprašanā;
 • sadzird atsevišķas skaņas, pārējās nesadzird vai dzird izkropļoti;
 • nesaklausa vārdu galotnes, īsus, neuzsvērtus vārdus;
 • telegrāfa stils;
 • mazs vārdu krājums;
 • nepareiza vārdu secība teikumā, izlaiž saikļus;
 • skaņu izrunas traucējumi;
 • nepieciešami dzirdes aparāti.

Vidēji smaga pakāpe (III) 56 – 70 dB:

 • runa un valoda spontāni neattīstās;
 • ja tiek laicīgi konstatēta, protezēta, var kompensēt speciālas apmācības ceļā un apgūt gramatiskos likumus;
 • sadzird skaļas apkārtnes skaņas, piem., lidmašīnu, suņu rejas;
 • var sadzirdēt sevis izteiktās skaņas;
 • bērni skaļi raud;
 • cilvēks iet un visu dara skaļi;
 • dzird skaļi izteiktu tekstu pie auss;
 • smagas valodas attīstības problēmas;
 • runas problēmas;
 • mācīšanās traucējumi;
 • izšķir patskaņus un balsīgus līdzskaņus, ja skatās uz runātāja muti;
 • nepieciešami dzirdes aparāti.

Smaga pakāpe (IV) 71 – 90 dB:

 • runa un valoda spontāni neattīstās;
 • nepieciešama intensīva pedagoģiska palīdzība;
 • ar dzirdes aparātiem sadzird sevis izteiktas skaņas, valodas ritmu, ļoti skaļas apkārtnes skaņas;
 • valodas prasmju retardācija;
 • komunikācijas, mācīšanās traucējumi;
 • runas prosodikas traucējumi, balss un rezonēšanas traucējumi;
 • nazalitāte;
 • nepareizs valodas ritms;
 • artikulācijas problēmas;
 • neizprot abstrakcijas;
 • mazrunība, runā īsi, konkrēti;
 • nepieciešami dzirdes aparāti.

Izteikti smagas pakāpes vājdzirdība (V) jeb nedzirdība 91 dB un vairāk:

 • valoda un runa attīstīties nevar;
 • nepieciešami dzirdes aparāti vai kohleārā implantācija un speciāla apmācība;
 • to sauc arī par nedzirdību.