30. marts, 2016

Kā mūzikas nodarbības ietekmē dzirdi?

Akustisku signālu uztveres uzmanību iespējamas attīstīt, izmantojot dažādas metodes. Dzirde ir viens no selektīvās uzmanības veidiem.  Akustiski vingrinājumi pilnveido uzmanības spējas. Mūsdienās vismazāk pētījumi selektīvās uzmanības jomā veikti par dzirdes uzmanību, manipulējot ar konkrētiem mūzikas standartiem. 2013. gadā Valdis Bernhofs izstrādāja promocijas darbu “Skaņaugstuma un ritma struktūras dzirdes uzmanības treniņam”, veicot kvantitatīvu pētījumu ar 85 respondentiem vecumposmā no 7 līdz 8 gadiem. Pētījumā tika izmantots uzmanības tests “AUDIVA”. Dalībnieki klasificēti trīs grupās: skaņaugstuma, ritma un kontroles. Respondenti piedalījās pētījumā sešus mēnešus. Pētījuma noslēgumā visām grupām tika veikts dzirdes uzmanības pēctests.
“Dzirdes uzmanība ļauj indivīdam ātri un precīzi orientēties telpā un noteikt viņu interesējošās skaņas avotu apkārtējā vidē.” [10.] Mūsdienās dzirdes izzināšanu veicina pētniecības novitātes. Pētījumos tiek izmantoti dažādi akustiskie stimuli, kā arī pētīta stimulu iedarbība uz personu kopumā. “Akustiska kairinājuma izraisītus atbildes signālus, neatkarīgi no muzikālās sagatavotības pakāpes, iespējams fiksēt jebkuram indivīdam un tas liecina par dzirdes uzmanību kā universālu procesu.” [11.] Zinātnieki informē sabiedrību, ka informācijas apstrādē tiek iesaistīta īslaicīgā atmiņa un talāms (smadzeņu struktūra). Interesanti, ka atbalss atmiņa ļauj cilvēkam atcerēties mazu informācijas daudzumu īsu laika sprīdi (jaunībā aptuveni 10 sekundes).
V. Bernhofs, veicot pētījumu, izvēlējās divus mūzikā būtiskus kritērijus – skaņaugstumu un ritmu, kas veidojas muzikālas pieredzes rezultātā. “Muzikāls treniņš un muzikālā apdāvinātība spēj pozitīvi ietekmēt sarežģītāku komponentu atšķiršanu, taču muzikālais treniņš neietekmē patvaļīgās agrīnās uzmanības reakcijas uz atsevišķu skaņaugstumu atšķiršanu struktūrā.” [13.] Pētījumā gūtas vairākas atziņas. Bērniem, apgūstot mūziku, uzlabojas koncetrēšanās spējas. Cilvēkam ar trenētu dzirdi ir ātrāks akustiska signāla uztveres ātrums. Dzirdes uzmanību var pilnveidot, izmantojot dažādas tehnoloģijas.
Attēla resurs: www.everydayhealth.com
Literatūras avots: Bernhofs, V. Skaņaugstuma un ritma struktūras dzirdes uzmanības treniņam. Promocijas darba kopsavilkums. Rīga, 2013.